КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ

Н.В.Ботраченко

 

XXI століття - це століття оновлення змісту освіти, що потребує розв’язання складної проблеми: як перетворити гігантський масив суспільних знань в індивідуальне надбання кожної особистості. Головним завданням освіти є підготовка молоді до сучасного життя, тобто формування в неї необхідних компетентностей. Тому і мета освітньої системи - підготувати на належному рівні фахівця, що відповідатиме вимогам роботодавця за напрямами, яких потребує ринок праці. Рівень професійної освіти робітника - головний його соціальний захист в умовах ринкової економіки. Сучасному виробництву все більше потрібні висококваліфіковані робітники, які володіють широким технічним світоглядом, здатні оперативно реагувати на будь-які зміни в технологічному процесі, спроможні передбачити наслідки цих змін, планувати свої дії, самостійно визначати найраціональніші прийоми трудових дій.

               Новий етап розвитку суспільства характеризується високим динамізмом, якісними перетвореннями в усіх сферах життя. Однією з умов ставлення України як самостійної, економічно незалежної держави є створення високоякісної системи підготовки кваліфікованих робітників. Сьогодні економіка, яку називають «економікою знань», ставить високі вимоги до рівня кваліфікації та компетентності кожного працівника.

               Підготовка конкурентоспроможних на ринку праці, компетентних робітників залежить від володіння ними прогресивними технологіями.

               Зрозуміло, що подальший розвиток економіки неможливий без належного забезпечення підприємств кваліфікованою робочою силою.

               В умовах відомої демографічної ситуації, коли збереження, а тим паче нарощування потенціалу країни за рахунок збільшення чисельності населення та його працездатної частини стає неможливим, основне навантаження з відтворення трудового потенціалу переноситься на фактор інтенсивного характеру. Адже в Україні останнім часом спостерігаємо величезний відтік працездатного населення за кордон. Причому, якщо 20 років тому українці виїздили на заробітки з перспективою повернення, то нині люди залишаються за кордоном, а Україна втрачає кваліфіковані кадри та працездатне населення.

               Слід зазнати, що переважна тенденція, що визначає сучасний демографічний базис трудового потенціалу і, очевидно, буде зберігатись ще тривалий час. За прогнозами науковців потреба у кваліфікованій робочій силі в більшості регіонів України буде задовольнятися на 37-40 відсотків.

               А висновок такий: яке б ми не впровадили нове обладнання, сучасну технологію, без кваліфікованого робітника це мертве залізо. Жодна галузь економіки не може обійтись без кваліфікованого робітника, тому без робочих рук неможливий соціально-економічне зростання країни.

               Можна розробити прекрасні проекти, знайти інвесторів, привести якісні матеріали, винайти нові технології, але щоб втілити все це потрібен робочий, а його повинен виростити, навчити и випустити на ринок праці досвідчений педагогічний працівник.

             Усе це потребує від працівника ґрунтовних знань відповідної професії. Серед професій легкої промисловості найбільш популярні - "Швачка", "Кравець", Закрійник".

Легка промисловість - один з найважливіших показників розвитку промисловості країни, тому перспективи цієї галузі є вигідними, як економіці держави, так і населенню загалом.

У зв'язку з цим виділення основних перспектив розвитку легкої промисловості має великий теоретичний і практичний аспект .

Легка промисловість України протягом останніх років зіткнулась з рядом проблем,які призвели до стійкого погіршення показників її діяльності. Потужність легкої промисловості України за роки незалежності зменшилась в десятки разів. Сьогодні галузь складається з 17 підгалузей, що забезпечують близько 150 тисяч робочих місць, має потужний виробничий потенціал, здатний виробляти широкий спектр товарів широкого вжитку і промислового призначення.

Водночас легка промисловість пов’язана з багатьма суміжними галузями і обслуговує господарський комплекс країни .

Пріоритетність даної галузі визначається швидким обігом капіталу, низькою енергоємністю виробництва, незначним впливом на довкілля та наявністю висококваліфікованих кадрів в усіх регіонах.

Основні причини, що перешкоджають розвитку легкої промисловості - це неконтрольований імпорт та відсутність нормативної бази захисту внутрішнього ринку від контрабанди товарів, втрата ринків збуту внаслідок згортання системи оптової торгівлі та перенесення оптового обігу на ринки, дефіцит стратегічно важливих для галузі видів сировини, нестача кваліфікованих кадрів, високий ступінь зношеності основних засобів виробництва, необхідність його модернізації та технічного покращення.

Стратегічним пріоритетом легкої промисловості має бути Істотне зростання обсягів виробництва з орієнтацією на вітчизняного споживача.

Незважаючи на ряд проблем, які склалися в розвитку легкої промисловості України, все ж таки її варто розглядати як перспективну галузь, Тому головною метою її стратегічного розвитку є створення умов, направлених на підвищення ефективності виробництва сучасних конкурентоспроможних товарів, які будуть задовольняти потреби населення, держави і суб’єктів господарювання, що й забезпечить стабільний розвиток легкої промисловості.

З цією метою уряд своєю Постановою визначив професії «Швачка. Кравець. Закрійник» - як професії загальнодержавного значення. Ці професії пріоритетні для розвитку економіки країни.

Завдяки цьому рішенню в Україні був впроваджений Всеукраїнській проект «Нелегкий прорив легкої промисловості». Головна мета його - зміна стереотипу швейної галузі легкої промисловості як в системі освіти, так і для суспільства, яке має побачити нову, змінену до сучасних стандартів швейну галузь та рівень підготовки її кадрів.

Сьогодні існує структурна невідповідність запитів на працівників підприємствами та пропозицією фахівців, підготовлених у сфері освіти, тобто спостерігається дисбаланс як за видами спеціальностей, так і за рівнем освіти. Роботодавці нарікають на відсутність у випускників профтехосвіти практичних навичок, а для них ця проблема обертається втратами продуктивності, конкурентоспроможності та прибутковості, зростанням втрат на адаптацію працівників до конкретних виробничих вимог, а часто на перекваліфікацію робочої сили.

Настав час взятися за вирішення цих проблем всім. Потрібно залучити роботодавців до активної участі у заходах, що проводяться освітою у контексті оновлення змісту підготовки кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів, здатних до самореалізації, швидкого реагування до потреб ринку праці. В останній час помітним стає цікавість до тих освітніх технологій, моделей і інновацій, нових форм навчання, які здатні забезпечити високу якість підготовки кваліфікованих робітників.

Так в 2017 році були розроблені і впроваджені нові освітні державні стандарти і програми.

Однією з перспективних та, водночас, стратегічно важливою технологією організації навчального процесу в професійній підготовці кваліфікованих робітників, є дуальна система навчання, сенс якої полягає у паралельному навчанні учнів в училищі та на підприємстві.

Засновником дуальної освіти вважають Німеччину. Від неї цю систему перейняли Канада, Австрія, Швейцарія та інші країни. Досвід цієї країни є взірцем для всього Європейського Союзу.

Дуальне навчання у Німеччині введено в строгі законодавчі рамки і здійснюється за допомогою торгово-промислових і ремісничих палат.

В Україні правовою основою для здійснення дуальної освіти став Закон про професійну освіту, затверджений 14 серпня 1969 року. Нажаль до цієї системи ми повернулися в ХХІ столітті.

Федерація роботодавців заявила про суттєву нестачу висококваліфікованих кадрів. Роботодавці запросили Міносвіти створити робочу групу для впровадження дуальної освіти для професійно-технічних спеціальностей. Для цього навіть зібрали круглий стіл. І така робоча група була створена, назвавши дуальну освіту «потребою нашої країни». Та ось нормативно-правове забезпечення – Наказ Міністерства освіти і науки за № 916 від 23.06.2017 р. «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників», лист Міністерства освіти і науки за № 3-545 від 14.07.2017 р.

За основу цієї системи покладено принцип взаємного зв’язку теорії з практикою, що дозволяє учням не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати  прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств промисловості.

Висока життєздатність цієї системи пояснюється тим, що вона відповідає інтересам всіх учасників цього процесу: держави, навчального закладу, підприємств та учнів і безробітних.

Для підприємств – це можливість підготовки робочих кадрів, безпосередньо, під своє виробництво, виробничі технології, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук та підбір робітників, їх перенавчання та адаптація до умов конкретного підприємства. У підприємства з’являється можливість перспективного планування заміни робочих ресурсів та відбору кращих учнів, так як за час навчання можна виявити їх сильні та слабкі сторони. Добре навчені молоді робочі кадри швидко пристосовуються до робочого ритму виробництва і втрачають мінімальний час для адаптації, що позитивно відображається на іміджі підприємства та училища.

Для держави – це можливість реалізувати зміст професійного(професійно-технічного) навчання згідно діючого законодавства і державних стандартів професій та зменшити витрати на укомплектування училища сучасним технологічним обладнанням та його утримання, зменшити витрати на енергоносії, придбання обладнання, утримання виробничих майстерень.

Навчальний заклад забезпечує учнів та слухачів теоретичними знаннями, достатньою професійною орієнтацією та послідуючим працевлаштуванням. Учні за дуальною системою навчання рано набувають добрі знання і стійкі професійні прийоми та навички роботи, самостійність і безболісну адаптацію до дорослого життя. у них з`являється впевненість у завтрашньому дні.

Останні дослідження та публікації доводять, що вивченню дуальної системи підготовки кваліфікованих робітників в Україні приділяється значна увага. В Україні чимало навчальних закладів та підприємств, які сьогодні діляться першими кроками в розвитку експериментальної діяльності щодо впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників.

Виконуючи Наказ МОНУ № 916 від 23.06.2017 р. «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» колектив Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Харківське вище професійне училище швейного виробництва та побуту» вирішив провести експеримент по впровадженню елементів дуальної форми навчання з професії «Швачка».

В квітні 2018 року училище домовилося з приватним підприємством «Основ`янка» щодо впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку кваліфікованих робітників з професії «Швачка».

По училищу було видано наказ:

- провести засідання методичних комісій з педпрацівниками училища;

- створити робочу групу для розробки начально-плануючої документації;

- скорегувати навчальні плани, програми, графік навчально-виробничого процесу з урахуванням потреб роботодавця;

- підписання тристоронніх договорів про професійне навчання «підприємство-учень-училище»;

- комплектування навчальної групи.

               При дуальній системі навчання перед Харківським вищим училищем швейного виробництва та побуту та підприємством – замовником кадрів «Основ`янка» було поставлене завдання по підготовці кваліфікованих робітничих кадрів, рівень професійної компетентності яких повинен відповідати, з одного боку вимогам кваліфікаційної характеристики і державного стандарту з професії «Швачка», а з другого боку корпоративним вимогам підприємства.

               Перед училищем та підприємством була поставлена одна спільна задача – рівень професійної компетенції і підготовки молодих робочих не повинен поступатися рівню працівників підприємства.

               Особливістю дуальної системи Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Харківське вище професійне училище швейного виробництва та побуту»  є те, що навчання учнів відбувається за схемою : - теоретичний цикл та формування первинних навичок з професії «Швачка» відбувається в училищі, а формування складних та комплексних навичок на виробництві, або точніше, на конкретному робочому місці виробничого цеху.

               Професійні знання та досвід учнів набуваються, розширяються та поглиблюються під час виробничого навчання та виробничої практики.

               Позитивною якістю дуального навчання є ще й те, що учні під час виробничої практики зараховуються на робочі місця та отримують заробітну платню.

               Досвід використання дуальної системи навчання має наступні переваги у порівнянні з традиційною:

  • дуальна система підготовки кваліфікованих робочих усуває основний недолік традиційних форм та методів навчання – розрив між теорією та практикою;
  • зацікавленість керівників підприємства у практичному навчанні свого майбутнього робітника;
  • училище працює у тісному контакті з підприємством замовником кадрів та ураховує його вимоги до майбутніх робочих;
  • дуальна система навчання дозволяє скоротити витрати училища на закупівлю та утримання виробничого обладнання. Окрім того в умовах виробництва швидше оновлюються виробничі технології і використовуються новітні швейні машини;
  • позитивним моментом можна визначити вплив на учнів робітників виробництва з великим досвідом роботи і психології виробничого середовища на формування та становлення молодого робітника, його орієнтацію на конкретне виробництво.

                      Цілі дуальної системи навчання - впровадження дуальної системи навчання у Харківському вищому професійному училищі швейного виробництва та побуту УІПА будується на дослідженні передових технологій і праці новаторів виробництва підприємства, аналізі структури професійної діяльності, визначенню обсягу знань, умінь і навичок, які використовуються у роботі, забезпеченні умов за яких майбутні швачки повинні розвиватися як особистість, виявляти здібності, врахувати свої важливі професійні якості.

       Дуальна система навчання це:

  1. Створення необхідних умов досягнення нової, сучасної якості професійної освіти.
  2. Надання рівних можливостей до повноцінної професійної освіти різних категорій тих, хто навчається, відповідно до здібностей та індивідуальних якостей.
  3. Розширення соціалізації через збереження між загальним і професійним навчанням та більш ефективною підготовкою випускників училища до виробничої діяльності та самостійного життя.

               Одним із засобів підготовки висококваліфікованих робітників – є співпраця із соціальними партнерами.

               Наш колектив почав роботу з налагодження співпраці із виробниками, які володіють сучасними технологіями та з роботодавцями, яким украй необхідні висококваліфіковані робітники швейних професій.

               Таке співробітництво відбувається на засадах приватного підприємства «Основ’янка», ТОВ «Сенссмарт», ТОВ Науково-виробниче інноваційне підприємство «Амолєс».

               Ретельно аналізуючи актуальну проблему підготовки кваліфікованих робітників ми разом вирішуємо як у новій системі не тільки вижити, а й стати більш впевненими, досягти виконання стандартів, причому не формально, а якісно, природно і легко, звичайно, практика спрямована на забезпечення непереривності та послідовності оволодіння учнями професійною діяльністю відповідно до вимог ДСПТО України.

               Під час проходження виробничої практики учень визначає сферу своєї майбутньої діяльності за професією. Тому ми дійшли висновку, що наш випускник має бути не тільки висококваліфікованим фахівцем, а й володіти набором професійних компетенцій, гнучкістю і здібним учитися протягом усього свого життя.

               Кращі учні приймають участь в обласних олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах. Так 22-23 березня 2019 року в м. Хмельницькі приймали участь в 4-му Всеукраїнському конкурсі «Прорив легкої промисловості» за що одержали диплом у номінації «Безпека, як тренд» та подяку за розробку сучасного одягу.

               14-16 березня відбулася Десята Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2019» в м. Київ. За перемогу в номінації «Розробка та впровадження інноваційних проектів, тренінгових технологій, програм і рішень для осучаснення навчального процесу та підвищення рівня знань молоді» ДЗП (ПТ)О «Харківське вище професійне училище швейного виробництва та побуту» нагороджено золотою медаллю Десятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2019» у номінації «Упровадження інноваційних освітніх технологій – ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів» та дипломом за активну участь у реформуванні національної системи освіти

               Вже два роки училище має гарні партнерські відносини з громадською організацією «Харківський кластер легкої промисловості та дизайну» з яким підписано меморандум про співпрацю та участь у проекті «Харківське – це модно», що сприяє популяризації професій легкої промисловості.

               Працівники та учні приймали участь у різноманітних заходах, (конференціях, форумах, круглих столах, семінарах, тренінгах, тощо), які були організовані кластером, за що неодноразово отримували подяки від Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Харківської міської ради.

 

Директор ДЗП(ПТ)О «Харківське вище професійне

училище швейного виробництва та побуту»                                        Н.В. Батраченко

 

Произвольный текст в подвале сайта

© shveinoe-delo